Privacy

Beleid persoonsgegevens Verhoeven & Ruesink Belastingadviseurs
We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. U stelt immers gevoelige informatie ter beschikking. We houden ons vanzelfsprekend aan de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt. Deze “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In deze verklaring leggen we uit welke gegevens door Verhoeven & Ruesink worden verwerkt en wat er met die informatie gedaan wordt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het algemeen gaat het om gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn, zoals uw naam en adresgegevens. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze fiscale dienstverlening. Ook uw geboortedatum, burgerservice-nummer (BSN), telefoonnummer(s), e-mailadres en gegevens van uw identiteitsbewijs verwerken wij; dit laatste is verplicht in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme).

Bijzondere gegevens
Gegevens over godsdienst, politieke opvattingen of iemands ras worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd en mogen niet door ons verwerkt worden.

Gegevens van organisaties of overleden personen zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • het verzorgen van belastingaangiften en verstrekken van belastingadviezen;
  • u hieromtrent te kunnen bellen of e-mailen en correspondentie naar u te kunnen versturen;
  • het afhandelen van uw betaling;
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is “Uitvoeren van overeenkomst”. Anders gezegd: om de diensten die we overeengekomen zijn aan te kunnen verlenen gebruiken we uw persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens
Verhoeven & Ruesink Belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mocht u onverhoopt de relatie met ons kantoor opzeggen, dan zullen wij daarna nog aan de fiscale bewaarplicht moeten voldoen. Wij hebben een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als het nodig is dat we uw gegevens delen, met bijvoorbeeld een accountant of administratiekantoor, om deze te verwerken in het kader van onze dienstverlening aan u, dan sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiligingsmaatregelen. Kortom, er wordt voor gezorgd dat dit bedrijf zorgt voor een adequate beveiliging en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze verstrekt zijn. Verhoeven & Ruesink Belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het spreekt eigenlijk voor zich dat wij uw gegevens niet met derden delen voor consumentenmarketing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verhoevenruesink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen die wij nemen zijn:

  • backup- en herstelprocedures;
  • beveiligde server en netwerkverbindingen;
  • beheer en onderhoud door een ISO27001 gecertificeerde ICT-partner;
  • toegangscontrole met wachtwoorden en persoonlijke toegangscodes;
  • de eerder genoemde verwerkersovereenkomsten met derden.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met ons.

Verhoeven & Ruesink Belastingadviseurs
Boddenkampsingel 81
7514 AP Enschede
Postbus 445
7500 AK Enschede
t 053 43 61 507
info@verhoevenruesink.nl

Dit beleid kan worden gewijzigd, deze informatie is laatst gewijzigd op 14 juni 2018.