Corporate finance

Corporate finance

Sinds 2018 is onze dienstverlening uitgebreid met advisering rondom corporate finance. Verantwoordelijk hiervoor is Derk Willem Ruesink MBV (Master in Business Valuation), ingeschreven bij het Nederlands instituut voor Register Valuators.

Corporate finance is de leer van de ondernemingsfinanciering. Velen noemen zich deskundig op dit terrein en dat mag ook, want corporate finance is geen beschermde naam. De bijbehorende mastergraad, MBV (business valuation) of MIF (de wat meer algemene Master in Finance), is dat natuurlijk wel en de inschrijving als RV al helemaal. De inschrijving in het register waarborgt kwaliteit en ook is een RV onderworpen aan kwaliteits- en tuchtregels.

Wat doet een business valuator?

Een business valuator stelt de waarde vast van een onderneming of een onderdeel daarvan. Dit kan belangrijk zijn bij bepaalde transacties, maar ook bij geschillen. Bovendien hebben veel waarderingen een fiscale component, en laat dat laatste nu net onze specialiteit zijn.

Bij transacties kan gedacht worden aan verkoop van een onderneming, koop van een onderneming, een personeelsparticipatie, een financieringsstructuur, opvolging in de familiesfeer en belangrijke investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld de investering in een nieuwe productielocatie. Afgeleide transacties zijn bijvoorbeeld de waarderingen in het kader van een impairment (een aanpassing van de boekhoudkundige waarde van een investering naar de werkelijke waarde) of een Purchase Price Allocation (een methode waarbij de aankoopprijs van een deelneming wordt toegerekend aan de diverse bedrijfsonderdelen van die deelneming).

Bij geschillen kan gedacht worden aan waarderingen in het kader van echtscheidingen, verdeling van nalatenschappen, uitkoopprocedures, verplichte aanbieding op grond van een aandeelhoudersovereenkomst en andere situaties waarin partijen tegenover elkaar staan en het niet eens zijn over de waarde van de aandelen.

Wij bieden het complete pakket aan waarderingsservices aan en hebben voor de uitvoering ervan een groot netwerk binnen de wereld van de business valuation in Nederland.

Waarderingen ten behoeve van fiscale problemen

Heel veel waarderingscasuistiek heeft een belangrijke fiscale component. Hierin schuilt onze meerwaarde ten opzichte van andere fiscalisten en andere business valuators: Wij combineren beide disciplines en komen daardoor sneller tot de essentie.

Trap er niet in!
Tot slot: Een ondernemingswaardering is meer dat het vermenigvuldigen van de winst van een bedrijf met een factor die ergens van het internet wordt geplukt. Trap hier niet in. Een zorgvuldige uitgevoerde waardering vergt inzicht in het bedrijf en inzicht in de algemene en bedrijfsspecifieke risico's. U gaat ook niet naar een dokter die zich met vuistregels door zijn professie heeft gebluft.